သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် RECOFTC တို့ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် “ဒေသခံပြည်သူ အခြေပြုသစ်တောလုပ်ငန်း အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

Pages