ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင် ကာကွယ်တောစာရင်းများ

ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများ ဧရိယာစာရင်း 30.6.2014

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ကြိုးဝိုင်း ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော စုစုပေါင်း စုစုပေါင်း    ရာခိုင်နှုန်း
အရေအတွက် ဧရိယာ(ဧက) အရေအတွက် ဧရိယာ(ဧက) ဧရိယာ(ဧက) စတုရန်းမိုင်  
1 ကချင် 59+(2) 1339274.00 34 3194858.00 4534132.00 7084.58   2.71
2 ကယား 5 172734.29 12 1390249.63 1562983.92 2442.16   0.93
3 ကရင် 50+(5) 1113103.64 31 1110031.96 2223135.60 3473.65   1.33
4 ချင်း 16+(1) 389692.25 14 860473.50 1250165.75 1953.38   0.75
5 စစ်ကိုင်း 148+(8) 5918591.42 83 1320415.91 7239007.33 11310.95   4.33
6 တနင်္သာရီ 27 2975309.73 15 417087.47 3392397.20 5300.62   2.03
7 ပဲခူး 97+(8) 3320837.96 9 642615.28 3963453.24 6192.90   2.37
  (က)ပဲခူး(ပဲခူး) 53+(6) 2043097.02 5 636672.28 2679769.30 4187.14   1.60
  (ခ)ပဲခူး(ပြည်) 44+(2) 1277740.94 4 5943.00 1283683.94 2005.76   0.77
8 မကွေး 105 2284032.03 40 323795.02 2607827.05 4074.73   1.56
9 မန္တလေး 71+(5) 1416508.41 32 175012.89 1591521.30 2486.75   0.95
10 နေပြည်တော် 26+(1) 729248.31 1 1869.50 731117.81 1142.37   0.44
11 မွန် 14+(2) 492570.17 1 38111.26 530681.43 829.19   0.32
12 ရခိုင် 13 521271.24 21 1157069.12 1678340.36 2622.41   1.00
13 ရန်ကုန် 14 265298.31   0.00 265298.31 414.53   0.16
14 ရှမ်း 131 7269490.00 40 1021351.23 8290841.23 12954.44   4.96
  (က)ရှမ်း(တောင်ကြီး) 66 4509359.03 17 177590.93 4686949.96 7323.36   2.80
  (ခ)ရှမ်း(လားရှိုး) 54 1545164.34 7 43452.00 1588616.34 2482.21   0.95
  (ဂ)ရှမ်း(ကျိုင်းတုံ) 11 1214966.63 16 800308.30 2015274.93 3148.87   1.21
15 ဧရာဝတီ 35 1586750.86   0.00 1586750.86 2479.30   0.95
  စုစုပေါင်း 811+(32) 29794712.62 333 11652940.77 41447653.39 64761.96   24.79