မြေအသုံးချမှု

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုနှင့် ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများ ဖွဲ့စည်းပြီးစီးမှု
 
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အကျယ်အဝန်း သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှု ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောဖွဲ့စည်းပြီးစီးမှု
(ဧက) (ဧက) ကြိုးဝိုင်း ကြိုးပြင် ‌ပေါင်း ရာခိုင်နှုန်း
ကာကွယ်တော
1 ကချင် 22002702.08 12972486.79 1339274.00 3194858.00 4534132.00 2.71
2 ကယား 2898920.96 1140139.70 172734.29 1390249.63 1562983.92 0.93
3 ကရင် 7507743.36 4790118.79 1113103.64 1110031.96 2223135.60 1.33
4 ချင်း 8900458.88 5297177.02 389692.25 860473.50 1250165.75 0.75
5 စစ်ကိုင်း 23154382.08 11444146.08 5918591.42 1320415.91 7239007.33 4.33
6 တနင်္သာရီ 10710756.48 7428452.47 2975309.73 417087.47 3392397.20 2.03
7 ပဲခူး 9737554.56 2839970.87 3320837.96 642615.28 3963453.24 2.37
  (က)ပဲခူး(ပဲခူး) 6054527.36 622789.44 2043097.02 636672.28 2679769.30 1.60
  (ခ)ပဲခူး(ပြည်) 3683027.20 2217181.43 1277740.94 5943.00 1283683.94 0.77
8 မကွေး 11075404.80 1503136.07 2284032.03 323795.02 2607827.05 1.56
9 မန္တလေး 7632611.20 1739490.89 1416508.41 175012.89 1591521.30 0.95
10 နေပြည်တော် 1743844.48 794564.73 729248.31 1869.50 731117.81 0.44
11 မွန် 3038565.12 1212541.29 492570.17 38111.26 530681.43 0.32
12 ရခိုင် 9088053.12 6375787.73 521271.24 1157069.12 1678340.36 1.00
13 ရန်ကုန် 2513372.16 297760.80 265298.31 0.00 265298.31 0.16
14 ရှမ်း 38499345.28 19631209.06 7269490.00 1021351.23 8290841.23 4.96
  (က)ရှမ်း(တောင်ကြီး) 14184238.72 6168794.32 4509359.03 177590.93 4686949.96 2.80
  (ခ)ရှမ်း(လားရှိုး) 15149308.16 7851342.97 1545164.34 43452.00 1588616.34 0.95
  (ဂ)ရှမ်း(ကျိုင်းတုံ) 9165798.40 5611071.77 1214966.63 800308.30 2015274.93 1.21
15 ဧရာဝတီ 8682619.52 1047722.66 1586750.86 0.00 1586750.86 0.95
  စုစုပေါင်း 167186334.08 78514704.95 29794712.62 11652940.77 41447653.39 24.79