ပုဂ္ဂလိက(သစ်မာ)စိုက်ခင်း

သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသောမြေ (ကြိုးဝိုင်းတော/ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော)များ အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကစိုက်ခင်းဇုန်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ပုဂ္ဂလိက (သစ်မာ) စိုက်ခင်းအား တည်ထောင်ခွင့်ပြုလျှက်ရှိပါသည်-

                    (၁) အနာဂတ်ကာလနိုင်ငံတော်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်၊

                    (၂) တိုးတက်များပြားလာသည့် ပြည်သူလူထု၏သစ်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပေးရန်၊

                    (၃) သစ်တောကဏ္ဍမှ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊

                    (၄) မိမိပိုင်သစ်အဖြစ် တရားဝင်ထုတ်ယူသုံးစွဲခွင့်ရရှိပြီး စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ် ရရှိ စေရန်၊

                    (၅) နိုင်ငံတော်အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို အထောက်အကူပြုစေ ရန်၊

                    (၆) ရာသီဥတုပြေပြစ်မျှတလာပြီး လူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊

                    (၇) အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအတွက် သစ်တောသယံဇာတအမွေအနှစ်များ ဖန်တီး လွှဲပြောင်း ပေးအပ်နိုင်စေရန်၊