ပုဂ္ဂလိကျွန်းစိုက်ခင်း

သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသောမြေ (ကြိုးဝိုင်းတော/ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော)များ အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကစိုက်ခင်းဇုန်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ပုဂ္ဂလိက (ကျွန်း) စိုက်ခင်းအား တည်ထောင်ခွင့်ပြုလျှက်ရှိပါသည်-

 (၁) အနာဂတ်ကာလနိုင်ငံတော်၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်၊

(၂) တိုးတက်များပြားလာသည့် ပြည်သူလူထု၏သစ်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပေးရန်၊

(၃) သစ်တောကဏ္ဍမှ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊

(၄) မိမိပိုင်သစ်အဖြစ် တရားဝင်ထုတ်ယူသုံးစွဲခွင့်ရရှိပြီး စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ် ရရှိ စေရန်၊

(၅) နိုင်ငံတော်အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို အထောက်အကူပြုစေ ရန်၊

(၆) ရာသီဥတုပြေပြစ်မျှတလာပြီး လူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊

(၇) အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအတွက် သစ်တောသယံဇာတအမွေအနှစ်များ ဖန်တီး လွှဲပြောင်း ပေးအပ်နိုင်စေရန်၊

စည်းကမ်းချက်များ: 

၁။ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် မြေပေါ်တွင်သတ်မှတ်ထားသည့် နှစ်ကာလ အတွင်း ဧရိယာအားလုံး သို့မဟုတ် သစ်တောဦးစီးဌာနက ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် ဧရိယာမှအပ ကျန်မြေ ဧရိယာ အားလုံး အပြည့်အဝစိုက်ပျိုးပြီး ဖြစ်ရမည်။
၂။ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် မြေပေါ်တွင် ကျွန်းစိုက်ခင်းကို အနှောက်အယှက် မပြုသည့် တောင်ယာသီးနှံ/သီးနှံသစ်တော ရောနှောစိုက်ပျိုးခြင်း (Agroforestry) လုပ်ငန်းမှအပ အခြား လုပ်ငန်းကို ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုရ။
၃။ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် မြေပေါ်တွင် လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ကို ကြိုတင်ရေးဆွဲပြီး သစ်တောဦးစီးဌာနက အတည်ပြုထားသည့် စီမံချက်ပါ အတိုင်း သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကာလများနှင့်အညီ ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက် ရမည်။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အတိုင်း ခိုင်လုံသော အကြောင်းမရှိဘဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိဟုယူဆရန် အထောက်အထား များခိုင်လုံပါက အစိုးရအဖွဲ့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းခြင်းခံရမည့်အပြင် သစ်တောပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှု အတွက် ထိုက်သင့်သောလျော်ကြေးငွေကို ပေးဆောင်ရမည်။
၄။ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် မြေဧရိယာအတွင်းပေါက်ရောက်နေသည့် ကျွန်းနှင့် တားမြစ် သစ်ပင်များကို သစ်တောဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ခုတ်လှဲခြင်း၊ ပိုင်းဖြတ်ခြင်း၊ သင်း သတ်ခြင်း၊ ထစ်မှတ်ခြင်း၊ ချိုးဖျက်ခြင်း၊ ဖောက်ထွင်းခြင်း၊ မီးသို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ပျက်စီးစေခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ သယ်ယူရွှေ့ပြောင်းခြင်း နှင့် လက်ဝယ်ထားခြင်းမပြုရ။
၅။ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် မြေဧရိယာအတွင်း မြေပေါ်မြေအောက် သယံဇာတ ပစ္စည်းများကို တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်အရ သီးခြားခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ရှာဖွေခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်း၊ ထုတ်ယူ ခြင်း မပြုရ။
၆။ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသည့် သက်တမ်းအတွင်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူ ကွယ်လွန်လျှင် ၎င်း၏ အမွေဆက်ခံခွင့်ရရှိသူက ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများတင်ပြ၍ ပတ်ဝန်း ကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရှိသည်။
၇။ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် မြေအားလုံးကိုသော်လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ် တစ်ဒေသကို သော်လည်းကောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲပေါင်နှံခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် အခြား တစ်နည်းနည်း ဖြင့် လွှဲပြောင်း ခြင်း မပြုရ။
၈။ ကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ရာတွင် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်အပင်များမှ ခန္ဓာပိုင်း မျိုးပွားနည်း (Vegetative Propagation) ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် ပျိုးပင်များကို အတတ်နိုင်ဆုံး အသုံးပြုရမည့်အပြင် ရေရှည်တွင် ကျွန်းမျိုးသန့်ဥယျာဉ် (Seed Orchard) တည်ထောင်ရ မည်။ ထို့အပြင် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (Research and Development) ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
၉။ ကျွန်းစိုက်ခင်းတည်ထောင်ရာတွင် သဘာဝဝန်းကျင် ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း မရှိစေရေးအတွက် သစ်တောဦးစီးဌာန၏ သစ်တောစိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းနှင့် ပြုစု ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆိုင်ရာနည်းစနစ်များနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက် ရမည်။
၁၀။ သစ်တောစိုက်ခင်းလုပ်သားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုစောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
၁၁။ ကျွန်းစိုက်ခင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်ထားရှိ၍လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို အသေး စိတ် မှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်ထားရှိရမည်။ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ အခါအား လျော်စွာ လာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး၍ အကြံပြုချက်များ၊ မှတ်ချက်များ ရေးသားပါက ယင်းအကြံပြုချက်များ၊ မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆက်လက် ဆောင်ရွက် ရမည်။
၁၂။ မြေငှားရမ်းခအဖြစ် တစ်ဧကအတွက် တစ်နှစ်လျှင် ၂၀ဝိ/-(ကျပ် နှစ်ရာ တိတိ) နှုန်းဖြင့် လုပ်ငန်းစတင်ရမည့် နေ့ရက်မတိုင်မီနှင့် နောက်နှစ်များတွင် ဆက်လက် လုပ်ကိုင်မည့် နှစ်အတွက် ပထမဆုံးနေ့ရက်မတိုင်မီ သစ်တောဦးစီးဌာနသို့ နှစ်စဉ် ပေးသွင်းရမည်။
၁၃။ ကျွန်းစိုက်ခင်းတွင် ပင်ကျပ်နုတ်ခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးတောထွက် (Final Yield) ထုတ် လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို သစ်တောဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး ကျွန်းစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခြင်းနှင့် ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် ရမည်။
၁၄။ ကျွန်းစိုက်ခင်းမှ ပင်ကျပ်နုတ်ခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးတောထွက် ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သည့်အခါ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် တံဆိပ် အမှတ်အသားများ ရိုက်မှတ်ပြီးမှ ခုတ်လှဲခြင်းနှင့် ထုတ်ယူခြင်းပြုရမည်။
၁၅။ ကျွန်းစိုက်ခင်းမှ ထုတ်လုပ်ထွက်ရှိသည့် ကျွန်းမျော၊ကျွန်းတိုင်၊ ကျွန်းသစ်များကို စိုက်ခင်း ဧရိယာအတွင်း၌ သစ်တောဦးစီးဌာနက အကောက်တံဆိပ် ရိုက်မှတ်ပြီးသည့် အခါ သတ်မှတ် စည်းကြပ်သည့် အခွန်ငွေကို ပေးဆောင်ရမည်။
၁၆။ သတ်မှတ်စည်းကြပ်သည့် အခွန်ငွေ ပေးဆောင်ပြီးဖြစ်သော ကျွန်းမျော၊ ကျွန်း တိုင်၊ ကျွန်းသစ်များကို နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ထားသည့်မူဝါဒများနှင့် သစ်တောဦးစီး ဌာန၏ စည်းမျဉ်းစည်း ကမ်းများနှင့် အညီ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသို့ ရောင်းချနိုင်သည်။
၁၇။ ကျွန်းစိုက်ခင်းတွင် ပင်ကျပ်နုတ်ခြင်းမှ ကြားတောထွက် (Intermediate Yield) အဖြစ် ထုတ်လုပ်ထွက်ရှိသည့် ကျွန်းမျော၊ ကျွန်းတိုင်၊ ကျွန်းသစ်များကို လုပ်ငန်း ရှင်မှရယူ ခံစားခွင့်ရှိပြီး နောက်ဆုံးတောထွက်အဖြစ် ထုတ်လုပ်ထွက်ရှိသည့် ကျွန်းသစ် များကို ပြည်တွင်းပြည်ပသို့ ရောင်း ချသည့်အခါ စုစုပေါင်းရရှိသည့် တန်ဖိုး၏ ၁၀ % ကို ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တော ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ် ချက်နှင့်အညီ ပေးအပ်ရမည်။
၁၈။ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသော မြေအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို နိုင်ငံတော်နှင့် အများ ပြည်သူအကျိုးအတွက် တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ပြန်လည်သိမ်းယူသည့်အခါ သိမ်းယူသည့် အချိန်ကာလအထိ စိုက်ခင်းတည်ထောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် မူလစီမံချက်ပါ ကုန်ကျစရိတ်အပေါ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ စိစစ် အတည်ပြုသည့် တန်ဖိုးငွေအား ရထိုက်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုသို့သိမ်းယူသည့်အခါ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်အပ်နှံ ရမည်။
၁၉။ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသည့် မြေပေါ်တွင် ကျွန်းစိုက်ခင်းစိုက်ပျိုးပြီး ၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသည့် အခါ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ရောင်းချခွင့် ရှိသည်။
၂၀။ အထက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်အပိုဒ်တစ်ခုခုကို ပြင်ဆင်လိုပါက ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်။