၀န်ကြီးဌာန သစ်တောစိုက်ခင်းတည်ထောင်ပြီးစီးမှုစာရင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်

စီးပွားရေး စိုက်ခင်း

ရေဝေရေလဲ စိုက်ခင်း

စက်မှုကုန်ကြမ်း

စိုက်ခင်း

ကျေးရွာသုံး

စိုက်ခင်း

စိုက်ခင်း စုစုပေါင်း

ကချင်

၁၃၆၉၅.၀၀

၄၉၀၀

၀.၀၀

၁၇၅.၀၀

၁၈၇၆၉.၉၀

ကယား

၅၂၁၀.၀၀

၆၄၃၅

၀.၀၀

၁၀၁၈.၀၀

၁၂၆၆၃.၀၀

ကရင်

၈၃၆၂.၀၀

၁၇၁၀

၂၀.၀၀

၆၅.၀၀

၁၀၁၅၇.၀၀

ချင်း

၃၀၉၅၀.၀၀

၃၀၃၉

၁၁၅၀.၀၀

၉၁၉.၀၀

၃၆၀၅၇.၈၀

စစ်ကိုင်း

၁၄၆၈၀၃.၆၉

၂၇၃၉၅

၂၅၅၀.၀၀

၃၅၃၇၃.၅၀

၂၁၂၁၂၂.၁၉

တနင်္သာရီ

၁၀၁၅၈.၁၅

၀.၀၀

၁၁၀.၀၀

၁၀၂၆၈.၁၅

ပဲခူး

၄၀၂၉၆၁.၉၃

၅၈၂၀၀

၃၈၀၆၇.၀၀

၄၇၂၉၃.၀၀

၅၄၆၅၂၁.၉၃

မကွေး

၁၃၂၂၂၄.၀၀

၄၉၆၅၀

၂၀၉၀၀.၀၀

၆၄၆၆၇.၈၀

၂၆၇၄၄၁.၈၀

မန္တလေး

၂၀၁၄၁.၃၇

၅၃၅၃၇

၆၀၇၉.၈၈

၈၁၂၂၆.၅၂

၁၆၀၉၈၄.၇၇

 

​နေပြည်တော်

၁၃၂၈၅၂.၇၂

၁၀၂၄၀

၃၃၇၈၁.၁၂

၂၉၀၀.၀၀

၁၇၉၇၇၃.၈၄

၁၀

မွန်

၆၀၂၈.၀၀

၄၈၀၀

၃၄၂၁၅.၀၀

၂၅၃၂.၀၀

၄၇၅၇၅.၀၀

၁၁

ရခိုင်

၆၆၆၇၀.၄၉

၁၅၀

၀.၀၀

၈၃၃၄.၀၀

၇၅၁၅၄.၄၉

၁၂

ရန်ကုန်

၃၅၆၃၉.၀၀

၂၅၁၅၈

၀.၀၀

၂၈၇၆၁.၀၀

၈၉၅၅၈.၀၀

၁၃

ရှမ်း(တ)

၃၇၇၉၆.၁၀

၆၃၅၁၃

၇၅၀.၀၀

၁၅၉၀၀.၅၃

၁၁၇၉၅၉.၆၃

၁၄

ရှမ်း(မ)

၄၁၀၆၃.၀၈

၁၆၉၃၉

၁၃၉၅၁.၀၀

၂၄၄၀၃.၀၀

၉၆၃၅၆.၀၈

၁၅

ရှမ်း(ရ)

၆၂၁၇.၀၃

၂၈၄၀

၅.၀၀

၉၀၅၀.၈၉

၁၈၁၁၂.၉၂

၁၆

ဧရာဝတီ

၇၇၂၅၆.၈၀

၁၅၀၀

၈၁၀၀.၀၀

၆၃၇၁၀.၀၀

၁၅၀၅၆၆.၈၀

ပ/တ စုစုပေါင်း

၁၁၇၄၀၂၉.၃၆

၃၃၀၀၀၅.၇

၁၅၉၅၆၉.၀၀

၃၈၆၄၃၉.၂၄

၂၀၅၀၀၄၃.၃၀