၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ သစ်တောစိုက်ခင်းတည်ထောင်ပြီးစီးမှုစာရင်း