တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အလိုက် တရားမဝင်သစ်ဖမ်းဆီးရမိမှုများ (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ)