သစ်တောဖုံးဧရိယာ

တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုအခြေအနေမှာ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်−

State Area
ကချင်ပြည်နယ် 23 871.00
ကယားပြည်နယ် 1 652.00
ကရင်ပြည်နယ် 5 185.00
ချင်းပြည်နယ် 8 618.00
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး 17 021.00
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး 10 877.00
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး 4 460.00
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး 2 952.00
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး 2 952.00
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 2 640.00
မွန်ပြည်နယ် 1 756.00
ရခိုင်ပြည်နယ် 7 966.00
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 187.00
ရှမ်းပြည်နယ် 23 253.00
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး 1 689.00