သစ်တောဦးစီးဌာန ဖွဲ့စည်းပုံ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၏ လက်ရှိခွင့်ပြု ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အရာထမ်းအင်အား (၅၃၈)နေရာနှင့် အမှုထမ်းအင်အား (၁၄၉၁၁) စုစုပေါင်း (၁၅၄၄၉) ဖြစ်ပါသည်။