စာအုပ်စာတမ်းများ(အခြား)

ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များ (Community Forestry Instructions)
ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များ
National Land Use Policy (English)
National Land Use Policy(Myanmar)
National Land Use Policy 6th Draft (English Version)
ဆဌမအကြိမ် မြေအသုံးချမှု မူဝါဒမူကြမ်း (မြန်မာ)
ESIA(Englsih) PartI
ESIA Letpadaung-Summary-Myanmar font
ESIA OF LETPADAUNG PROJECT ON NOV 21ST BY KNIGHT PIESOLD 2883 PAGES
Lapadaung_ESIA_Scoping Study Report(English)

Pages